/

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου

Τμηματάρχης: Δουρούμη Αναστασία
Διεύθυνση: Λιοσίων 22, 10438 Αθήνα – Αθηνάς 63, 10552 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3722076

  • Παραλαμβάνει από τις υπηρεσίες τους φακέλους με τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
  • Διεξάγει την αλληλογραφία του Δημάρχου.
  • Μεριμνά, διά των ανταποκριτών του, για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
  • Τηρεί κάθε είδους αρχείο προς χρήση του Δημάρχου.
  • Παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών.
  • Μεριμνά για τη συγκέντρωση του Ετήσιου Απολογισμού της Δημοτικής Αρχής.
  • Υποστηρίζει τη λειτουργία των Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών του Δημάρχου.

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου αποτελείται από τα εξής γραφεία:

α. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 210 3310861
E-mail: [email protected]

Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί αρχείο αυτής.
Προγραμματίζει και οργανώνει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου.

β. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Διεξάγουν την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
Προγραμματίζουν, οργανώνουν και ρυθμίζουν τις συναντήσεις των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
Τηρούν ημερολόγιο των προσωπικών επαφών των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
Παραλαμβάνουν από τις Υπηρεσίες τους φακέλους με τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τα επιστρέφουν.

γ. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν προσληφθεί.
Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Επιστημονικοί Συνεργάτες: Παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτως για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα δραστηριότητάς τους.

Λιοσίων 22, 10438 Αθήνα - Αθηνάς 63, 10552 Αθήνα

210 3722076 [email protected]