29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 15:35

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων  της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανασυνταχθείς Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

Δημοσιεύονται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη 520 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων.

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 08:00 έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου  2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος.

Οι ενστάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν  και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] την προαναφερόμενη χρονική διάρκεια, ήτοι από Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 08:00 έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου  2022 και ώρα 15:00.