30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 09:27

Ανασυνταχθείς Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

Δημοσιεύεται ο Ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη 520 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων.