ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ.26/21.01.2019 (ΑΔΑ:6ΝΟΕΩ6Μ-Μ9Ρ) πράξη  Οικονομικής  Επιτροπής και την υπ’ αρ. 027084/25.01.2019 (ΑΔΑ:ΩΤΕ6Ω6Μ-Λ0Υ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (26.01.2019) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων (υπ’αρ. 342492/31.12.2018 ΑΔΑΜ:18PROC004292193 2018-12-31 διακήρυξη) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, εκτιμώμενης αξίας  3.823.066,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 100% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.646.132,64 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:  68728

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/01/2019, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/02/2019, 13:00

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, εκτιμώμενης αξίας 3.823.066,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 100% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.646.132,64 € συμπ. ΦΠΑ 24%., για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (7.646.132,64 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.166.236,00 €, ΦΠΑ 24%: 1.479.896,64 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων σχετικά με την μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και του σχήματος υλοποίησης του έργου, όπως αυτά αντιστοιχούν με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς και τίθενται στο αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ‘’Τεχνικές Προδιαγραφές’’ της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 68728

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/01/2019 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/01/2019 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4.10 της Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 342492/31.12.2018 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6117.016 Φ10 «Αμοιβές συμβούλων τεχνικής υποστήριξης – διαχείρισης – αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 279492/02.11.2018 (ΑΔΑ:ΨΕΕΚΩ6Μ-6ΩΣ και ΑΔΑΜ:18REQ003944975 2018-11-02) A.A.Y. με α/α 001507 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, στην οποία περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 100% επί της εκτιμώμενης αξίας.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: k.palli@athens.gr.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, κα Κατσούλα Διονυσία, d.katsoula@athens.gr και [email protected], Τηλ: 210 – 5277377- 381, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27/12/2018

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 03/01/2019 - 08:00 - Κυρ, 10/02/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Προκήρυξης1.29 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.