04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 11:28

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Παράδοσης κτιρίου του Ε.Κ.Κ.Α. επί της οδού Επικούρου 34. (ΑΔΑ: 6ΛΥ0Ω6Μ-Μ1Υ)

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το αρχείο παρακάτω.