Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € (ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € (ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7333.114 <<Αναβάθμιση οδικού δικτύου 2ης Δημοτικής Κοινότητας 2019>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου''Αναβάθμ. οδικ. δικτ.1ης Δημ.Κοινότ. 2019''συν.πρ/σμού 6.000.000€ το οποίο κατανέμεται ως εξής: 1.000€ για το ο.έ.2019, δέσμ.1.200.000€ για το ο.έ 2020 και 4.799.000€ για την έναρξη της διαγ.διαδικασίας
Ημ/νια: 07/05/2019 16:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΜΞΩ6Μ-ΦΥ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € (ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € (ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7333.114 <<Αναβάθμιση οδικού δικτύου 1ης Δημοτικής Κοινότητας 2019>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου''Αναβάθμ. οδικ. δικτ.1ης Δημ.Κοινότ. 2019''συν.πρ/σμού 6.000.000€ το οποίο κατανέμεται ως εξής: 1.000€ για το ο.έ.2019, δέσμ.1.200.000€ για το ο.έ 2020 και 4.799.000€ για την έναρξη της διαγ.διαδικασίας
Ημ/νια: 07/05/2019 16:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε93Ω6Μ-ΛΘ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάκληση δέσμευσης ποσού 120.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και ανάκληση δέσμευσης ποσού 120.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020, στην με αριθμό πρωτοκόλλου 206164/17-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης ποσού 120.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και ανάκληση δέσμευσης ποσού 120.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020, στην με αριθμό πρωτοκόλλου 206164/17-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο
Ημ/νια: 07/05/2019 15:33:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΟΖΩ6Μ-ΨΤ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 347.100,00 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 347.100,00 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7341.015 <<Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας (ΠΕΠ-ΕΣΠΑ MIS 456777 Ι.Π.)>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου''Κατασκευή αποχευτ.δικτ.ακαθάρτων και των συνδέσ. των ακινήτων της 2ης και 3ης Δημ. Κοινότ.(ΠΕΠ-ΕΣΠΑ ΜΙS 456777 I.Π) για την εκτέλεση της υπ'αριθ.477343/11-12-14 σύμβασης (ΑΔΑΜ:15SYMV002583193 2015-02-18).
Ημ/νια: 07/05/2019 15:33:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Φ73Ω6Μ-0Β2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΑΪΑ ΖΩΗ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΑΪΑ ΖΩΗ.
Ημ/νια: 07/05/2019 15:29:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ69Ω6Μ-0ΟΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις Παιδικές Εξοχές για το 2019.
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις Παιδικές Εξοχές για το 2019.
Ημ/νια: 06/05/2019 16:23:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΝ9Ω6Μ-ΣΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών επαγγελματικών τηγανιών για τα μαγειρεία των Παιδικών Εξοχών.
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών επαγγελματικών τηγανιών για τα μαγειρεία των Παιδικών Εξοχών.
Ημ/νια: 06/05/2019 16:17:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΕΩΩ6Μ-ΨΞΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ματαίωσης του Αιτήματος για τις Υπηρεσίες Επιμόρφωσης Προσωπικού στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ESTI@ μετά από έγγραφο της Αιτούσας Υπηρεσίας.
Θέμα: Απόφαση Ματαίωσης του Αιτήματος για τις Υπηρεσίες Επιμόρφωσης Προσωπικού στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ESTI@ μετά από έγγραφο της Αιτούσας Υπηρεσίας.
Ημ/νια: 06/05/2019 15:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΒ8Ω6Μ-ΚΧ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "THIS IS ATHENS- POLIS"
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "THIS IS ATHENS- POLIS"
Ημ/νια: 06/05/2019 14:10:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΔΡΩ6Μ-Ψ75
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ Α Η.Π. 122349/23-04-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ Α Η.Π. 122349/23-04-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Ημ/νια: 06/05/2019 13:23:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7852Ω6Μ-ΟΚΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.
Ημ/νια: 06/05/2019 13:15:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΟΣΩ6Μ-Θ1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων για τη συντήρηση του υπάρχοντος Χριστουγεννιάτικου στολισμού
Θέμα: Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων για τη συντήρηση του υπάρχοντος Χριστουγεννιάτικου στολισμού
Ημ/νια: 06/05/2019 12:56:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ5ΦΩ6Μ-Φ9Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών κλπ εγκαταστάσεων
Θέμα: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών κλπ εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 06/05/2019 12:33:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΨ8Ω6Μ-Ο9Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ χρήσεως 2018, σύμφωνα με τις υπ` αριθμ. 5,6,7,8/19 αποφάσεις του Δ.Σ
Θέμα: Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ χρήσεως 2018, σύμφωνα με τις υπ` αριθμ. 5,6,7,8/19 αποφάσεις του Δ.Σ
Ημ/νια: 06/05/2019 12:08:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω32ΞΩ6Μ-ΙΓΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.110 ΣΗΜΑΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.110 ΣΗΜΑΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
Ημ/νια: 06/05/2019 11:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΠΗΩ6Μ-ΦΝ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΑΡΑΓΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΑΡΑΓΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Ημ/νια: 05/05/2019 13:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 665ΨΩ6Μ-ΡΣΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Ημ/νια: 05/05/2019 13:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6086Ω6Μ-Ο9Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ημ/νια: 05/05/2019 13:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΓΒΩ6Μ-0ΞΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας 2017”
Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας 2017”
Ημ/νια: 05/05/2019 12:48:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΝΚΩ6Μ-Μ9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Οικοδομικές Ανακαινίσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα έτους 2014"
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Οικοδομικές Ανακαινίσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα έτους 2014"
Ημ/νια: 05/05/2019 12:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΗΙΩ6Μ-Ω3Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.