Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Ημ/νια: 19/04/2021 13:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΦΩΩ6Μ-ΞΧ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωζης ηων εγγσήζεων δεκάηων ηοσ έργοσ: «Καηαζκεςή εξυηεπικών διακλαδώζευν ακινήηυν με ηο δίκηςο ακαθάπηυν 5ηρ ,6ηρ και 7ηρ Γ.Κ. ΢Α 88/2019»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωζης ηων εγγσήζεων δεκάηων ηοσ έργοσ: «Καηαζκεςή εξυηεπικών διακλαδώζευν ακινήηυν με ηο δίκηςο ακαθάπηυν 5ηρ ,6ηρ και 7ηρ Γ.Κ. ΢Α 88/2019»
Ημ/νια: 19/04/2021 13:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΨΣΩ6Μ-13Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 07.04.2021 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 08.04.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο αν
Θέμα: Έγκριση του από 07.04.2021 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 08.04.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 782.688,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 631.200,00€ ), που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς - ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, αντίστοιχα.
Ημ/νια: 19/04/2021 13:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ38ΡΩ6Μ-ΖΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 07.04.2021 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής, ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
Θέμα: Έγκριση του από 07.04.2021 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής, ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της κάθε ομάδας, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση της με α/α 100233 Συστημικής Διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ.
Ημ/νια: 19/04/2021 15:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ο0Ω6Μ-ΟΚΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ή κατά της άρσης απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/41707/1598/21.09.2018 Πράξη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ακίνητο της εταιρί
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ή κατά της άρσης απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/41707/1598/21.09.2018 Πράξη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ακίνητο της εταιρίας “ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση αρ. 58 και Σιδηροκάστρου, Βοτανικός».
Ημ/νια: 19/04/2021 15:05:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΕΩ6Μ-3Ι3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 3η Δ.Κ.”, για 3 μήνες, ήτοι από την 07.04.2021 έως την 06.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016.
Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 3η Δ.Κ.”, για 3 μήνες, ήτοι από την 07.04.2021 έως την 06.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 16/04/2021 17:34:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΣΟΩ6Μ-Ξ39
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – τακτοποιητικός για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 5η Δ.Κ.”.
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – τακτοποιητικός για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 5η Δ.Κ.”.
Ημ/νια: 16/04/2021 16:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ1Ω6Μ-ΩΧΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (ΣΣΕ) για το έργο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (ΣΣΕ) για το έργο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.
Ημ/νια: 16/04/2021 16:27:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΟΟΩ6Μ-0ΜΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγού-μενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟ
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγού-μενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν»
Ημ/νια: 16/04/2021 15:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλ. της με αρ.πρωτ.260100/17-10-2018 Προγρ.Σύμβ. για την συμόρ.των κεντρ. υπ.συστ. με τον Ευρ.Γεν.Καν. για την Προστ.Δεδ.GDPR (General Data Protection Regulation) για τον Δ.Aθ.σύμφ. με την υπ'αρ.414/05-04-21 Π.Ο.Ε.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλ. της με αρ.πρωτ.260100/17-10-2018 Προγρ.Σύμβ. για την συμόρ.των κεντρ. υπ.συστ. με τον Ευρ.Γεν.Καν. για την Προστ.Δεδ.GDPR (General Data Protection Regulation) για τον Δ.Aθ.σύμφ. με την υπ'αρ.414/05-04-21 Π.Ο.Ε.
Ημ/νια: 16/04/2021 14:45:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΩ6Μ-53Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα. LEPURI MIMOZA.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα. LEPURI MIMOZA.
Ημ/νια: 16/04/2021 14:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΘ6Ω6Μ-ΘΓΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την ανάκληση της δέσµευσης οικονοµικού έτους 2021 που περιέχεται στην υπ’αρ. Α01325/281636/16-12-20 (Α∆Α:6ΗΣΧΩ6ΜΖ9Π) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 2020-2021 κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) για το οικ.έτος 2021 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
Θέμα: Την ανάκληση της δέσµευσης οικονοµικού έτους 2021 που περιέχεται στην υπ’αρ. Α01325/281636/16-12-20 (Α∆Α:6ΗΣΧΩ6ΜΖ9Π) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 2020-2021 κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) για το οικ.έτος 2021 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 7331.366 Φορέα 30 ∆/νση 34 ΄΄ Εργασίες στήριξης και Προστασίας της Βίλας Κλωναρίδη΄΄ λόγω µαταίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εξαιτίας τροποποίησης του προϋπολογισµού µελέτης του έργου.
Ημ/νια: 16/04/2021 14:34:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ02ΜΩ6Μ-Π0Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εμβολίων κατά του Τετάνου για τους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εμβολίων κατά του Τετάνου για τους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 16/04/2021 14:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΨΚΩ6Μ-ΧΥΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για καταβολή αποζημίωσης κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κα.Σοφία Μοσχονησιώτη του Ευάγγελου.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για καταβολή αποζημίωσης κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κα.Σοφία Μοσχονησιώτη του Ευάγγελου.
Ημ/νια: 16/04/2021 14:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΠΩ6Μ-Γ9Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«΄Εγκριση για την τροποποίηση της με αριθμό 275/2021 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΕΙΡΑ ΕΑ 161/2016, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης ΔΗ
Θέμα: «΄Εγκριση για την τροποποίηση της με αριθμό 275/2021 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΕΙΡΑ ΕΑ 161/2016, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ””.
Ημ/νια: 15/04/2021 15:15:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ20ΓΩ6Μ-6Φ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 5.180,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος διάφορων υπόχρεων, λόγω ακύρωσης των πράξεων βεβαίωσης παράβασης.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 5.180,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος διάφορων υπόχρεων, λόγω ακύρωσης των πράξεων βεβαίωσης παράβασης.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:33:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΞ6Ω6Μ-ΤΘ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 3.360,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος διάφορων υπόχρεων, λόγω ακύρωσης των πράξεων βεβαίωσης παράβασης.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 3.360,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος διάφορων υπόχρεων, λόγω ακύρωσης των πράξεων βεβαίωσης παράβασης.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:30:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω82ΩΩ6Μ-Κ4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.590,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος διάφορων υπόχρεων, λόγω οριστικής διαγραφής των οχημάτων τους.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.590,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος διάφορων υπόχρεων, λόγω οριστικής διαγραφής των οχημάτων τους.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΚΗΩ6Μ-ΨΚ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 88,04€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία TECHNOINVEST SA, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΚ-9889 οχήματος.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 88,04€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία TECHNOINVEST SA, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΚ-9889 οχήματος.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:21:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΚΩ6Μ-Θ22
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 20,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ, λόγω κλοπής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΖ-9103 οχήματός του.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 20,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ, λόγω κλοπής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΖ-9103 οχήματός του.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:18:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΝ3Ω6Μ-ΛΕ8
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.