Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Τη δέσμευση για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών παντοπωλείου - υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης συνολικού προϋπολογισμού 234.794,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. για τα
Θέμα: Τη δέσμευση για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών παντοπωλείου - υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης συνολικού προϋπολογισμού 234.794,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. για τα οικονομικά έτη 2020 - 2021, που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6634.001, Φορέα 10 Δ/νση 05 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ.λ.π.».
Ημ/νια: 12/03/2019 17:51:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡΓΩ6Μ-01Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για <<Δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας με δημότες, φορείς κλπ>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης παραγωγής ενημερωτικού βίντεο δράσεων καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για <<Δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας με δημότες, φορείς κλπ>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης παραγωγής ενημερωτικού βίντεο δράσεων καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 12/03/2019 16:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΨΖΩ6Μ-Π8Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.100.000,00 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.100.000,00 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7333.096 <<Αναβάθμιση οδικού δικτύου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας 2017 (ΔΑΝΕΙΟ)>> για την αντιμετώπιση τηςδαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση οδικού δικτύου 4ης & 5ης Δημοτικής Κοινότητας 2017"
Ημ/νια: 12/03/2019 15:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΨ6Ω6Μ-7ΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Θέμα: Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Ημ/νια: 12/03/2019 14:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΑΗΩ6Μ-ΡΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Ημ/νια: 12/03/2019 14:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΤΞΩ6Μ-ΞΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απευθείας ανάθεσηςγια την προμήθεια γεύματος υποδοχής των παρακάτω: Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, Lamia Kamal Chaoui, James Anderson. Patrick Child, Anna Olofsson, κ. Αμαλία Ζέπου, Marie Louis Ronnmark, Toni Masevski, οι οποίοι θα συμμε
Θέμα: Κατακύρωση απευθείας ανάθεσηςγια την προμήθεια γεύματος υποδοχής των παρακάτω: Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, Lamia Kamal Chaoui, James Anderson. Patrick Child, Anna Olofsson, κ. Αμαλία Ζέπου, Marie Louis Ronnmark, Toni Masevski, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως ομιλητές στο συνέδριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2019.
Ημ/νια: 12/03/2019 14:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΩ6Μ-269
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 18/2019
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 18/2019
Ημ/νια: 12/03/2019 14:09:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΦΚΩ6Μ-ΧΚΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.056,86€ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΑΙΣ UNILEVER ΕΛΛΑΣ ΑΕ"
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.056,86€ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΑΙΣ UNILEVER ΕΛΛΑΣ ΑΕ"
Ημ/νια: 12/03/2019 14:07:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ9ΝΩ6Μ-ΖΤ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Κατακύρωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering)» για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων έτους 2019.
Θέμα: Απόφαση Κατακύρωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering)» για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων έτους 2019.
Ημ/νια: 12/03/2019 14:04:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΤΜΩ6Μ-Ω71
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2019 κατά το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (17.606,73€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 6692.001 Φορέα 35 Δ/νση 45 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλί
Θέμα: Την μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2019 κατά το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (17.606,73€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 6692.001 Φορέα 35 Δ/νση 45 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων κλπ», λόγω αναπροσαρμογής των πιστώσεων σύμφωνα με τις υπ’αριθ.204466/10-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003560601 2018-08-10), 202002/07-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003548793 2018-08-08), 204472/10-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003560732 2018-08-10) και 204460/10-082018(ΑΔΑΜ: 18SYMV003560482 2018-08-10) συμβάσεις για την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Ημ/νια: 12/03/2019 13:58:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Α2Ω6Μ-ΘΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3/2019
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3/2019
Ημ/νια: 08/03/2019 19:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩ6Μ-ΛΙΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 200,00 € (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡ0) για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, για την μετάβασή του στη Φλωρεντία, από τις 11 έω
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 200,00 € (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡ0) για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, για την μετάβασή του στη Φλωρεντία, από τις 11 έως και τις 13 Μαρτίου 2019.
Ημ/νια: 08/03/2019 15:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΙΔΩ6Μ-ΑΙΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Μαρίας Λογοθέτη Δ/ντριας Γραφείου Δημάρχου, για
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Μαρίας Λογοθέτη Δ/ντριας Γραφείου Δημάρχου, για την μετάβασή της στη Φλωρεντία, από τις 11 έως και τις 13 Μαρτίου 2019.
Ημ/νια: 08/03/2019 15:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΕΧΩ6Μ-ΚΨ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας της κ. Χορμοβίτη.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας της κ. Χορμοβίτη.
Ημ/νια: 08/03/2019 14:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΙΞΩ6Μ-ΡΧΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 91.929,72 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ''Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 91.929,72 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ''Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων''
Ημ/νια: 08/03/2019 14:18:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Ω2Ω6Μ-ΞΡ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του κ. Μανώλη Φραγκουλόπουλου.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του κ. Μανώλη Φραγκουλόπουλου.
Ημ/νια: 08/03/2019 14:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΔΥΩ6Μ-Ω2Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας κλπ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού προϋπολογισμού 141.681,78€ συμπ. ΦΠΑ., που θα καταλογι
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας κλπ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού προϋπολογισμού 141.681,78€ συμπ. ΦΠΑ., που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6634.001, Φορέα 15 Δ/νση 21 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κλπ».
Ημ/νια: 08/03/2019 14:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΚΒΩ6Μ-2ΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας συνολικού προϋπολογισμού 20.534,40€ συμπ. ΦΠΑ., πο
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας συνολικού προϋπολογισμού 20.534,40€ συμπ. ΦΠΑ., που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6643.001, Φορέα 15 Δ/νση 85 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».
Ημ/νια: 08/03/2019 14:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΧΥΩ6Μ-ΑΓ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας κλπ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας συνολικού προϋπολογισμού 156.484,28€ συμπ. ΦΠΑ.,
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας κλπ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας συνολικού προϋπολογισμού 156.484,28€ συμπ. ΦΠΑ., που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6634.001, Φορέα 15 Δ/νση 85 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κλπ».
Ημ/νια: 08/03/2019 13:29:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΖ4Ω6Μ-Η9Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ημ/νια: 08/03/2019 13:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΧΚΩ6Μ-ΕΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.