Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της με Α.Π.108244/22.04.2021 Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
Θέμα: Έγκριση της με Α.Π.108244/22.04.2021 Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με ΦΠΑ 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν, που αφορά στην κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για το Τμήμα 2 - “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 151ο ΚΑΙ ΤΟ 152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, προϋπολογισμού 1.197.000,00€ και την επαναδημοπράτησή του, με τους ίδιους όρους της πρόσκλησης και κάλεσμα οικονομικών φορέων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης υλοποίησης του έργου.
Ημ/νια: 26/04/2021 17:06:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΘΔΩ6Μ-3ΟΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩ
Θέμα: Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση”, για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ06 του Υπουργού Εσωτερικών, αριθ. πρωτ. 14576/24.07.2020, αριθ. πρωτ. 1ης Τροποποίησης αυτής 22722/11.12.2020, αριθ. πρωτ. 2ης Τροποποίησης αυτής 5445/29.03.2021 και αριθ. πρωτ. 3ης Τροποποίησης αυτής 6564/13.04.2021, όπως ισχύει, με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση”, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/04/2021 15:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ62ΗΩ6Μ-ΣΜ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩ
Θέμα: Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Περιβάλλον”, για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ04 του Υπουργού Εσωτερικών, αριθ. πρωτ. 18214/29.09.2020, αριθ. πρωτ. 1ης Τροποποίησης αυτής 5443/29.03.2021, αριθ. πρωτ. 2ης Τροποποίησης αυτής 6562/13.04.2021 και αριθ. πρωτ. 3ης Τροποποίησης αυτής 6669/14.04.2021, όπως ισχύει, με τίτλο “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων”, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/04/2021 15:57:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Π7Ω6Μ-Τ35
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩ
Θέμα: Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση”, για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ08 του Υπουργού Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 19576/19.10.2020, αρ. πρωτ. 1ης Τροποποίησης αυτής 5447/29.03.2021 και αρ. πρωτ. 2ης τροποποίησης αυτής 6566/13.04.2021, όπως ισχύει, με τίτλο “Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19”, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”.
Ημ/νια: 26/04/2021 15:30:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΟΩΩ6Μ-4Κ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩ
Θέμα: Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Περιβάλλον”, για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ12 του Υπουργού Εσωτερικών, αριθ. πρωτ. 18215/29.09.2020, αριθ. πρωτ. 1ης Τροποποίησης αυτής 5455/29.03.2021 και αριθ. πρωτ. 2ης Τροποποίησης αυτής 6570/13.04.2021, όπως ισχύει, με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/04/2021 15:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ0ΕΩ6Μ-ΩΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩ
Θέμα: Έγκριση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας “Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός”, για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ10 του Υπουργού Εσωτερικών αρ. πρωτ. 18213/29.09.2020, αρ. πρωτ. 1ης Τροποποίησης αυτής 5450/29.03.2021 και αρ. πρωτ. 2ης Τροποποίησης αυτής 6568/13.04.2021, όπως ισχύει, με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ”, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/04/2021 14:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΦΞΩΩ6Μ-ΠΩ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2021.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2021.
Ημ/νια: 26/04/2021 14:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΨΓΩ6Μ-ΘΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ΄ΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 50836/27.02.2020(ΑΔΑ: 9Ρ6ΙΩ6Μ-ΞΑΥ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ΄ΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 50836/27.02.2020(ΑΔΑ: 9Ρ6ΙΩ6Μ-ΞΑΥ)
Ημ/νια: 26/04/2021 13:15:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΩΞΩ6Μ-ΕΤΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Ημ/νια: 26/04/2021 13:12:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΟΠΩ6Μ-ΩΙΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης εκτελωνισμού (αμοιβή εκτελωνιστή για τον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης και καταβολή αυτών στο Τελωνείο Αθηνών).
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης εκτελωνισμού (αμοιβή εκτελωνιστή για τον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης και καταβολή αυτών στο Τελωνείο Αθηνών).
Ημ/νια: 23/04/2021 18:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΡΖΩ6Μ-ΕΙΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης για "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ".
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης για "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ".
Ημ/νια: 23/04/2021 17:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 98ΜΑΩ6Μ-ΞΔΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2021
Ημ/νια: 23/04/2021 13:57:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΚΡΩ6Μ-ΑΕΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2021
Ημ/νια: 23/04/2021 13:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΗ0Ω6Μ-Φ9Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 11, που αφορά σε αίτημα παραχώρησης θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΙEO 2615 όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Μοσχοπούλου 4.
Θέμα: Πράξη με αριθμό 11, που αφορά σε αίτημα παραχώρησης θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΙEO 2615 όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Μοσχοπούλου 4.
Ημ/νια: 23/04/2021 13:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΚΑΩ6Μ-4Ο4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 10 που αφορά σε αίτημα παραχώρησης θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΙ 8373 όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Λουκά Μπέλλου 15.
Θέμα: Πράξη με αριθμό 10 που αφορά σε αίτημα παραχώρησης θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΙ 8373 όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Λουκά Μπέλλου 15.
Ημ/νια: 23/04/2021 13:35:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 637ΟΩ6Μ-Ο5Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Καθαιρέσεις- Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων – Ρυμοτομούμενων Κτιρίων και Αποκαταστάσεις Επικινδυνότητας Κτιρίων στο Δήμο Αθηναίων»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Καθαιρέσεις- Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων – Ρυμοτομούμενων Κτιρίων και Αποκαταστάσεις Επικινδυνότητας Κτιρίων στο Δήμο Αθηναίων»
Ημ/νια: 23/04/2021 13:34:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω51ΕΩ6Μ-4ΟΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών σε τμήμα του Ο.Τ. 69012, στη συνοικία Κουντουριώτικα της 7ης Δ.Κ. με: α) μετατροπή οικοδομήσιμου χώρου (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΑ) σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και β) καθορισμό
Θέμα: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών σε τμήμα του Ο.Τ. 69012, στη συνοικία Κουντουριώτικα της 7ης Δ.Κ. με: α) μετατροπή οικοδομήσιμου χώρου (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΑ) σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και β) καθορισμό οικοδομικών γραμμών επί της μη εγκεκριμένης παρόδου Βουρνάζου και πεζοδρόμηση αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 284/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 23/04/2021 13:32:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Γ49Ω6Μ-ΔΘΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1429/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων»
Θέμα: έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1429/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών
Ημ/νια: 23/04/2021 13:32:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΑ0Ω6Μ-52Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 9 που αφορά σε αίτημα παραχώρησης θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΧΕΙ 4503 όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Κάλβου Α. 113-115.
Θέμα: Πράξη με αριθμό 9 που αφορά σε αίτημα παραχώρησης θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΧΕΙ 4503 όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Κάλβου Α. 113-115.
Ημ/νια: 23/04/2021 13:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΒ4Ω6Μ-ΣΧΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμ. της δαπάνης για πληρ. : α) Θεώρηση αδειών κυκλ. για μηχανάκια 50cc, πληρωμή τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση αδειών κυκλ. και πινακακίδων κ.λ.π. των λοιπών οχημ. του Δήμου και β) διενέργεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)
Θέμα: αντιμ. της δαπάνης για πληρ. : α) Θεώρηση αδειών κυκλ. για μηχανάκια 50cc, πληρωμή τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση αδειών κυκλ. και πινακακίδων κ.λ.π. των λοιπών οχημ. του Δήμου και β) διενέργεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)
Ημ/νια: 22/04/2021 20:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΡΓΩ6Μ-Τ8Β
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.