Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:24:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΤΑΩ6Μ-899
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:24:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΤΑΩ6Μ-899
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μοτ
Θέμα: Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μοτοσυκλετιστών για τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού: πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (588.429,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Ημ/νια: 20/05/2019 12:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΞ5Ω6Μ-09Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μοτ
Θέμα: Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μοτοσυκλετιστών για τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού: πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (588.429,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Ημ/νια: 20/05/2019 12:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΞ5Ω6Μ-09Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. Ε8601 ΜΒ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.245/19 Π.Ο.Ε
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. Ε8601 ΜΒ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.245/19 Π.Ο.Ε
Ημ/νια: 20/05/2019 12:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΧΠΩ6Μ-9ΕΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. Ε8601 ΜΒ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.245/19 Π.Ο.Ε
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. Ε8601 ΜΒ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.245/19 Π.Ο.Ε
Ημ/νια: 20/05/2019 12:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΧΠΩ6Μ-9ΕΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:14:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΔ7Ω6Μ-3ΧΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:14:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΔ7Ω6Μ-3ΧΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Οικοδομικές ανακαινίσεις και επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Οικοδομικές ανακαινίσεις και επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:11:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Λ8Ω6Μ-3ΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Οικοδομικές ανακαινίσεις και επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Οικοδομικές ανακαινίσεις και επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:11:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Λ8Ω6Μ-3ΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοστοιχειοθεσίας, έκδοσης δοκιμίων, εκτύπωσης και αναπαραγωγής του προγράμματος ψηφοφορίας και των πινακίδων αρίθμησης εκλογικών τμημάτων των επικείμενων Αυτοδιοικητικών εκλογών, των
Θέμα: Την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοστοιχειοθεσίας, έκδοσης δοκιμίων, εκτύπωσης και αναπαραγωγής του προγράμματος ψηφοφορίας και των πινακίδων αρίθμησης εκλογικών τμημάτων των επικείμενων Αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών ανάδειξης μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και τυχόν επαναληπτικών εκλογών τη 2α Ιουνίου 2019 στη μειοδότρια ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
Ημ/νια: 19/05/2019 11:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ24Ω6Μ-ΗΟΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-capital 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Θέμα: Για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-capital 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2019 15:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΥ9Ω6Μ-ΣΗΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αίτηση Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A.A.Y.) στον Κ.Α. 6737.080 Φ0 Δ18 για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-cap
Θέμα: Αίτηση Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A.A.Y.) στον Κ.Α. 6737.080 Φ0 Δ18 για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-capital 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2019 14:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Θ1Ω6Μ-Ε4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών-Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Δήμου Αθηναίων, κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών-Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Δήμου Αθηναίων, κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017)
Ημ/νια: 17/05/2019 11:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ11Ω6Μ-Χ6Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων και πρόσθετης εγγύησης του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης δημοτικής κοινότητας», με ανάδοχο τον «Κ/ξία Ετμεκτζόγλου Αθανάσιος του Αλεξ. – Μωυσίδη Κων/νος του Γε
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων και πρόσθετης εγγύησης του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης δημοτικής κοινότητας», με ανάδοχο τον «Κ/ξία Ετμεκτζόγλου Αθανάσιος του Αλεξ. – Μωυσίδη Κων/νος του Γεωρ.».
Ημ/νια: 17/05/2019 09:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΛ4Ω6Μ-Β7Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Ημ/νια: 16/05/2019 17:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΔΠΩ6Μ-ΤΗΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 16-5-2019 ΈΩΣ 31-8-2019
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 16-5-2019 ΈΩΣ 31-8-2019
Ημ/νια: 16/05/2019 17:29:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΘΩ6Μ-197
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2019»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2019»
Ημ/νια: 16/05/2019 15:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΡΠΩ6Μ-ΧΡ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:17:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ40ΟΩ6Μ-Τ2Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση Απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με ευθύνη αφενός την επεξεργασία των στοιχείων των δηλωθέντων από το Δήμο ακινήτων στο κτηματολόγιο.
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με ευθύνη αφενός την επεξεργασία των στοιχείων των δηλωθέντων από το Δήμο ακινήτων στο κτηματολόγιο.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΠΛΩ6Μ-Υ0Η
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.