30 ΜΑΪ́ΟΥ 2019 10:31

31/05/2019 – 06/06/2019: Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των Παιδικών Εξοχών

Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 149150/28-05-2019 (ΑΔΑ: 6Ο2ΣΩ6Μ-ΛΙ0) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού» για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας για το σύνολο των άρθρων.

Ο χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 του Ν. 4412/2016) και για ένα χρόνο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Μ. Γιακουμής, Τηλ.: 213 2082562, κ.Κυτίδης τηλ.: 210 5277562 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected], [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]