27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 16:17

27/10/2022 – 08/11/2022: Απορρύπανση ακίνητου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδων εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και υπηρεσιών φύλαξης, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1619/24.10.2022 (ΑΔΑ:ΡΨΝΙΩ6Μ-ΛΥΑ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», εκτιμώμενης αξίας #5.000.000€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την 08.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2022ΣΕ27510163).

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5179267, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11196/04.10.2022 (ΑΔΑ:619Ο46ΜΤΛΡ-3Η9) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει:

2.1 του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%) επί του συνόλου των εργασιών των ΟΜΑΔΩΝ Α΄ (εργασίες διαχείρισης αποβλήτων) και Β΄ (εργασίες κατεδάφισης – διαμόρφωσης) του ενδεικτικού προϋπολογισμού και

2.2 της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ (υπηρεσίες φύλαξης) του ενδεικτικού προϋπολογισμού,

εφόσον είναι σύμφωνη με τη μελέτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αριθμ. 298574/27.10.2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ) Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ως άνω Πρόσκλησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
Πληροφορίες: Κων/νος Τσιμπλιάρης – Αργύρης Ράπτης,  τηλ. 210 3402426 – 210 3402432  email: [email protected], [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, [email protected], Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 213 2082955.