24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:37

26/11/2021 – 13/12/2021: Υποέργο 5: Δράσεις δημοσιότητας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαπόβλητων στο δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει  Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων,  για  το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», διάρκειας δώδεκα μηνών (12) μηνών  από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ  για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 246.202,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 198.550,00€).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26/11/2021 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9/12/2021 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης αυτής.

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της παρούσας.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού, καθώς έτσι διασφαλίζεται η ενιαία και έντεχνη εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: [email protected].

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και στο portal του Δήμου.