24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 11:31

25/08/2020 – 21/09/2020: Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων – Τμήμα 2 για 3η και 4η ΔΚ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.:Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία – Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ. επικοινωνίας: 210-3721529 – 210-3721546 Διευθύνουσα Υπηρεσία * telefax: 210-5277722  Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 17.09.2020, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 14.09.2020.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Κωδικός CPV: [45214200-2] – Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια * [45453000-7] – Εργασίες γενικής επισκευής    και ανακαίνισης * [34953000-2] – Ράμπες πρόσβασης * [42416100-6] – Ανελκυστήρες * [45313100-5] – Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα * [44115600-5] – Μηχανισμοί ανέλκυσης για αναπήρους

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303

6. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Το έργο θα υλοποιηθεί σε 257 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες(Δ.Κ.) του Δήμου Αθηναίων και αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με σκοπό τα παραπάνω κτίρια των σχολικών μονάδων και οι αύλειοι χώροι τους να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και ασφάλειας για το κοινό που εξυπηρετούν, με σύγχρονη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας τους (ράμπες, wc ΑμεΑ, . οριζόντια και κάθετα αναβατόρια και ανελκυστήρες)

Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε 2 τμήματα  ως ακολούθως:  Τμήμα 1 – ” Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 1η, 2η, 5η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα ” με δαπάνη εργασιών  συνολικά 1.336.108,67 € (οικοδομικά: 743.008,67 € και ηλεκτρομηχανολογικά 593.100,00 €)και προϋπολογισμό έργου 2.338.303,00 € με ΦΠΑ, Τμήμα 2 – ” Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 3η και 4η Δημοτική Κοινότητα ” με δαπάνη εργασιών  συνολικά 1.235.195,33 € (οικοδομικά: 690.695,33 € και ηλεκτρομηχανολογικά 544.500,00 € )και προϋπολογισμό έργου 2.161.697,00 € με ΦΠΑ, τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  4.500.000, 00€  και αναλύεται  ανά τμήματα σε :

 

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

 

ΣΥΝΟΛΟ – ΕΡΓΟ

Δαπάνη Εργασιών

1.336.108,67 €

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

743.008,67€

   ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 593.100,00 €

1.235.195,33 €

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

690.695,33 €

 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 544.500,00 €

2.571.304,00 €

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

   1.433.704,00 €

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1.137.600,00 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)

240.499,56 €

222.335,16 €

462.834,72 €

Απρόβλεπτα (15%)

236.491,23 €

218.629,57 €

455.120,81 €

Απολογιστικές Εργασίες

72.523,98 €

67.046,40 €

139.570,38 €

Αναθεώρηση

104,78 €

97,57 €

202,35 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)

452.574,77 €

418.392,97 €

870.967,74 €

Τελικό Σύνολο

2.338.303,00 €

2.161.697,00 €

4.500.000,00 €

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό   των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα δύο  ευρώ και είκοσι έξι  λεπτών  (3.629.032,26  €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά  ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων  λεπτών (870.967,74  €), ήτοι συνολικής δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων  ευρώ (4.500.000,00  €).

8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανά τμήμα , ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του  έργου.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3γ) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν, ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 375.000 ευρώ, πάγια στοιχεία τουλάχιστον 125.000 ευρώ, ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 750.000 ευρώ -(2017-2018-2019), Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν, ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 375.000 ευρώ, πάγια στοιχεία τουλάχιστον 125.000 ευρώ, ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 750.000 ευρώ -(2017-2018-2019)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ήτοι  να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και έναν Β΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας (ένας (1) τεχνικός με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας και ένας (1) τεχνικός με τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας) . Ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας) μπορεί να αντικατασταθεί με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας) και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  ήτοι  να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και έναν Β΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας (ένας (1) τεχνικός με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας και ένας (1) τεχνικός με τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας) . Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας) και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας).

10. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά μόνο σε ένα από τα  δύο τμήματα του έργου.  Η επιλογή του Αναδόχου ανά τμήμα , θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016 [οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται μόνο για ένα από τα δύο τμήματα από τους προσφέροντες , υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ένα τμήμα]  επομένως κάθε τμήμα θα ανατεθεί σε διαφορετικό οικονομικό φορέα και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων ανά τμήμα , θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

11. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και  ο περιορισμός – σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016- ότι κάθε τμήμα θα ανατεθεί σε διαφορετικό οικονομικό φορέα. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα από τα δυο τμήματα και όχι και στα δυο τμήματα  – ήτοι κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο Τμήμα 1 δεν μπορεί να συμμετέχει στο Τμήμα 2  και αντίστροφα.

12. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  21η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00μ.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης

13. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος ανά τμήμα. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  85956

«Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων»

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΜΗΜΑ 1

91422

ΤΜΗΜΑ 2

91423

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, για κάθε τμήμα. Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση  για όλα τα τμήματα θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια επταμελή επιτροπή διαγωνισμού, (σύμφωνα με την παρ.8β. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. 4 τεχνικών υπαλλήλων και τον ορισμό των 3 εκπροσώπων ΤΕΕ ,ΟΤΑ, ΠΕΔΜΕΔΕ) και εγκεκριμένη  με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.

16. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά ανά τμήμα.  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο σε ένα από τα δύο τμήματα προσφορά.

17. Χορήγηση προκαταβολής : Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

18. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 7311.108   –  Φ64- Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής) με τίτλο «Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών)  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 [846.300,00  €] και Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων [3.653.700,00  €]σύνολο 4.450.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

19. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το  άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

20. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr . Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ανά τμήμα , βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του κάθε τμήματος του έργου.

21. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για κάθε τμήμα του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές Πληροφορίες

  • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
  • 37.715,00 € (τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ) για το Τμήμα 1(οικοδομικά 20.973,00 € +η/μ 16.742,00 € )
  • 34.867,00 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ) για το Τμήμα 2 (οικοδομικά 19.497,00 € + η/μ 15.370,00 €)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης ανά τμήμα  απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης ανά τμήμα , χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την καλή λειτουργία των οριζόντιων και κάθετων αναβατορίων και ανελκυστήρων (ήτοι επί όλων των άρθρων της ομάδας Η/Μ) , ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) ετών που θα καλύπτει όλες τις πιθανές βλάβες των η/μ και των παρελκομένων αυτών χωρίς κανένα περιορισμό η εξαίρεση, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
  • 8.371,00 € (οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ένα  ευρώ) για το Τμήμα 1
  • 7.685,00 € (επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ) για το Τμήμα 2

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 994/27.07.2020 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων(ΑΔΑ: ΩΤΟ9Ω6Μ-9ΛΣ)

Σχέδια 3ης Δημοτικής Κοινότητας: μέρος 1/3, μέρος 2/3, μέρος 3/3

Σχέδια 4ης Δημοτικής Κοινότητας