25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 07:57

25/06/2019 – 28/06/2019: Προμήθεια οδοντιατρικού υλικού για τις ανάγκες των οδοντιατρείων των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 169971/20-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΩΠΩ6Μ-8ΛΝ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια οδοντιατρικού υλικού για δύο έτη για τις ανάγκες των οδοντιατρείων των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (13.990,58€) συμπ/νου ΦΠΑ 6%, 13%, 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται τμηματικά και εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και καθ’ όλη τη διάρκειά της, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ιατρείων. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον Προμηθευτή. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σμιθ (Ν. Κόσμος).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας  του Δήμου Αθηναίων, κ. Σπυριδάκη Ε., Τηλ: 210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected].

Δείτε παρακάτω:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές
  3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  4. Συγγραφή Υποχρεώσεων