24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:54

24/11/2021 – 09/12/2021: Διακήρυξη για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανυψωτικών καλαθοφόρων οχημάτων και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας αυτών διαρκειας τριών ετών

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανυψωτικών καλαθοφόρων οχημάτων και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας αυτών διάρκειας τριών ετών», για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 222.733,76€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 143380

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/11/2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/12/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής , υπό την μορφή ποσοστού έκπτωσης για το άρθρο 1 και βάσει της τιμής μονάδας (χαμηλότερη τιμή εργατοώρας και τεμάχιο) για τα άρθρα 2 και 3, εφόσον είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της Διακήρυξης.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική υλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της Σύμβασης (όποιο συμβεί πρώτο).

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών συντήρησης και αντίστοιχα χρόνο εγγυημένης λειτουργίας.

Εντός του χρόνου διάρκειας εκτέλεσης της Σύμβασης θα υπάρχουν τμηματικές παραδόσεις, σύμφωνα με τις ανακύπτουσες υπηρεσίες επισκευής.

Δεν υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση του ποσού της Σύμβασης στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει η ανάγκη για απαιτούμενες εργασίες επισκευών.

Τόπος παροχής των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των καλαθοφόρων οχημάτων ορίζεται το συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης.

O Δήμος Αθηναίων είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα οχήματα με το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου προς εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης και να τα παραλαμβάνει μετά το πέρας τους.

Το συνεργείο όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου Αθηναίων ή εντός των όμορων Δήμων του Δήμου Αθηναίων.

Όσον αφορά τον τόπο παράδοσης των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των ανυψωτικών μηχανημάτων αυτός θα είναι επί των καλαθοφόρων οχημάτων αλλά πριν την τοποθέτηση θα ειδοποιείται ο Δήμος ώστε να παρίσταται υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων.

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος προς παραλαβή από τον Δήμο Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του οχήματος προς επισκευή στο συνεργείο του Αναδόχου

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII, η οποία θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%)της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 3.592,40 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των επισκευασμένων ανυψωτικών μηχανημάτων , ορίζεται κατά ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες.

Για κάθε επισκευή ανυψωτικού μηχανήματος, ο Ανάδοχος θα καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας εργασιών και ανταλλακτικών ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150€) χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και δύο (2) μηνών.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Κατατίθεται ταυτόχρονα με την τμηματική παράδοση της ποσότητας του αντικειμένου της σύμβασης.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Κοντολέων Παρασκευή, email: p.kontoleon@athens.gr.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κ. Γεώργιο Σιδερικούδη, email: g.siderikoudis@athens.gr και t.mel.prog.dioik.ypost.mixanologikou@athens.gr, τηλ: 2103422416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.