24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 11:00

24/06/2021-28/06/2021: Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων σε αύλειους χώρους σχολείων καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, στα WC και τα υφιστάμενα κτίρια

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1) Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3, ΠΕΥΚΗ Τ.Κ. 151 21

τηλ: 2108056382

email: [email protected]

2) ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 31

τηλ: 210 67 45 906,

email: [email protected]

3) PDL Α.Ε.-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΙΑΚΟΣ-ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 89, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ.  151 25

τηλ: 2108052766

email:    [email protected]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν