23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 08:31

23/06/2020 – 29/06/2020: Απευθείας Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών «Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων» για τις Παιδικές Εξοχές έτους 2020

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία “Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων για τις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής” έτους 2020 για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ (23.808,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1 περ.31 του άρθρου 2, σύμφωνα με το άρ.118 του Ν.4412/2016.

 

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης, από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει η μίσθωση θα είναι κατά προσέγγιση από 25-06-2020 μέχρι και 18-09-2020 για 120 περίπου διαδρομές.

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00μ.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, Τηλ: 210 8250611 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 – 5223142, email: [email protected]

[email protected]