23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 11:40

23/04/2021 – 07/05/2021: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού στις παιδικές εξοχές του δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής για τα έτη 2021 και 2022.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας χημικού υλικού στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τα έτη 2021 – 2022», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (13.571,30 €), με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αρ. πρωτ. 106722/21-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΜΥΩ6Μ-Π67) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ως χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Ως χρόνος υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζονται τα έτη 2021 και 2022.

Η παράδοση της προμήθειας των χημικών υλικών θα γίνεται τμηματικά για το έτος 2021 και τμηματικά για το έτος 2022, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος 105 Τ.Κ. 19005) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της.

Για το 2021  από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και τμηματικά όπως αναγράφεται παραπάνω.

Για το έτος 2022 τμηματικά  πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη υλικών στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

Οι συσκευασίες των προϊόντων (δηλαδή τα δοχεία με το Υποχλωριώδες νάτριο και το Υδροχλωρικό οξύ) θα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα όπως υποβάλουν προσφορές έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

β. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

γ. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

δ. Δ Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ε. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

στ. Είναι εγγεγραμμένος στο …………………………….. Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στα έντυπα “Τεχνική Περιγραφή” της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα στοιχεία αυτά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω έντυπο.

3.  Οικονομική Προσφορά (Να συμπληρωθεί το συνημμένο έγγραφο Οικονομικής Προσφοράς).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, κ. Βασιλική Στούμπου, τηλ: 210-8250611, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].           

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210 – 5245828, email: [email protected]