23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 08:35

23/04/2020 – 30/04/2020: Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 85034/15-4-2020 (ΑΔΑ: 66ΗΛΩ6Μ-ΖΑ4) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων του Δήμου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο.

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ.

Ο χρόνος περάτωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Επίβλεψης της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής  του Δήμου Αθηναίων, κ. Κ. Καραμάνο., τηλ: 210-3721551, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 2105245828, email: [email protected]