Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 479/16.04.2020 (ΑΔΑ:Ω99ΦΩ6Μ-ΤΡΒ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ,  κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“, σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- “Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19“, για την παροχή υπηρεσίας “Απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων“.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #155.845,50€# πλέον ΦΠΑ 24% (#193.248,42€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, λόγω του κατεπείγοντος, έως την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΠΡΟΣ: Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου, email: t.geniko.protokolo@athens.gr, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, email: [email protected], [email protected])

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, με προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της συνημμένης με την παρούσα πρόσκληση Mελέτης, μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και εφόσον πληροί τις απαραίτητες, προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού και όχι πέραν της χρονικής διάρκειας, όπως ορίζεται στο (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’),  και σύμφωνα με κάθε πιθανή τροποποίησή του και ισχύ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Όροι – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

  Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πληροφορίες: Δημ. Κυριακάκης, τηλ. 210 7485143,  email: [email protected], [email protected]    

                            Γεώργιος Θέος, τηλ. 210 7482222-5 (εσωτ. 140), email: [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 213 2082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ.: 213 2082955.