27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 15:28

20/09/2022 – 26/10/2022: Διενέργεια διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων (τετραξονικών) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων (containers) με σύστημα ανύψωσης τύπου hook lift»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Διαβάστε την Ανακοίνωση της παράτασης


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΩΝ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ HOOK LIFT» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.232.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία άνευ Φ.Π.Α.: 1.800.000,00 €)

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 171262

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-09-2022 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2022 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Η παράδοση των οχημάτων μπορεί να είναι τμηματική και θα πραγματοποιηθεί από την 01/01/2023 και μετά, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών για το 50% των οχημάτων και όχι μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών για το υπόλοιπο 50% των οχημάτων.

Η παράδοση  θα γίνεται σύμφωνα με το χρόνο παράδοσης που έχει προσφέρει ο ανάδοχος.

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας,(24+2),  ορίζεται σε  (27) μήνες, αν η παράδοση πραγματοποιηθεί τον 1ο μήνα, και σε (33) μήνες, αν η παράδοση πραγματοποιηθεί τον 7ο μήνα,  από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τους οικονομικούς φορείς χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα χρόνο εγγυημένης λειτουργίας.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  η οποία θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσό των 36.000,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 242088/12-09-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για την εγγυημένη  καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα καταθέσει, ταυτόχρονα με την παράδοση του προς προμήθεια εξοπλισμού, εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, το ύψος της οποίας καθορίζεται  σε : (1.800.000,00€ Χ 2%= 36.000,00 €).

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].