Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης 3ετούς Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  ανά Ομάδα κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας (του συνόλου των Εκτελεστικών Συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο) δεκαπέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες ευρώ (15.276.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24% [δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (18.942.240,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%].

Η Συμφωνία – Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των συμφωνιών αυτών. Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που θα προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό τίμημα για έκαστο είδος. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη.

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε δύο (2) Ομάδες όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια των υπογειοποιημένων συστημάτων και την δαπάνη τοποθέτησής τους. Η 1η Ομάδα περιλαμβάνει υπογειοποιημένα συστήματα χωρητικότητας 2.200 λίτρων και 4.400 λίτρων και η 2η Ομάδα περιλαμβάνει βυθιζόμενα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία Ομάδα είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης Ομάδας. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα ανά Ομάδα, εφόσον πληρεί τα κριτήρια επιλογής και υποβάλλει αποδεκτή προσφορά που ανταποκρίνεται στο κριτήριο ανάθεσης, ο οποίος θα υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο.

ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 136715

Ημερομηνία αποστολής Προκήρυξης/TED στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14-09-2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2010-2021, 11:00

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 20-09-2021, 08:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 26-10-2021, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες (ένα επιπλέον έτος). Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας–πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Ο χρόνος εγγυημένης καλής λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας των αγαθών της 1ης και 2ης ομάδας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης, από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.4 και 6.1.Β της παρούσας, ορίζεται στο άθροισμα της ως άνω χρονικής διάρκειας εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης (180 ημερολογιακές ημέρες) και του προσφερόμενου από τον συμβαλλόμενο Προμηθευτή, χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β, και Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικ.Υποστήρ. & Ηλεκτρον.Διακυβέρνησης, [email protected], της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Αργύρης Ράπτης, [email protected], τηλ:210 3402432.
  • Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.