20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 01:09

20/01/24 – 27/02/24: Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων: α) Στην υλοποίηση και παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» β) Στην παραλαβή των εγκαταστάσεων του Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο:

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων: α) Στην υλοποίηση και παραλαβή του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ’ β) Στην παραλαβή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.295.746,56 € και αναλύεται ανά σε:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΤ-1: Αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη (ΓΕΝ 4)

609.895,44

ΑΤ-2: Αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη (ΓΕΝ 4)

1.701.287,28

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

2.311.182,72

Απρόβλεπτα (15%)

346.677,41

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

2.657.860,13

ΦΠΑ (24%)

637.886,43

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)

3.295.746,56

 
 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης αξίας 85.560,00 € (με Φ.Π.Α.)

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  1η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων

Συνημμένα αρχεία: