18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 11:50

19/04/2019 – 25/04/2019: “Διεκπεραίωση των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηνών”

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «ανάδειξη αναδόχου για την εργασία της διεκπεραίωσης των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηνών)» για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 107999/10-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ714Ω6Μ-2ΚΝ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (24.781,15€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης θα ορίζεται για 12 συνεχείς ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν.4412/2016) και όχι νωρίτερα από 05/06/2019 διότι είναι σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 145467/06.06.2018 σύμβαση.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, κ Σκλαβενίτης Π., Τηλ: 210 5277639, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ. 213 2082910, email: [email protected]