17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 11:20

18/06/2020 – 24/06/2020: Προμήθεια ειδών–σκευών μαγειρείου και εστίασης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 131140/15-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΜΜΩ6Μ-4ΧΥ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας ειδών – σκευών μαγειρείου και εστίασης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ (18.817,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ως χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών – σκευών μαγειρείου και εστίασης ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση – παραλαβή της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, καθώς και η μεταφορά των ειδών με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Οι αναφερόμενες τιμές θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ και για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από το Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις ποσότητες της μελέτης.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλουν προσφορές, έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, κ. Ο. Νερουλίδου, τηλ: 210-8250611, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ. 210 – 5245828, email: [email protected]