17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 11:02

18/06/2020 – 24/06/2020: Προμήθεια χημικού υλικού στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα για τα έτη 2020-2021

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 131145/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6Η2ΙΩ6Μ-Η7Α) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας χημικού υλικού στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής για τα έτη 2020-2021», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (14.632,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα αφορά το σύνολο της προμήθειας εφόσον η προσφορά είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παράδοση της προμήθειας των χημικών υλικών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος 105 Τ.Κ. 19005) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για το 2020 σε είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και τμηματικά όπως αναγράφεται παραπάνω. Για το 2021, από 25-6-2021 και τμηματικά, ομοίως με άνωθεν.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλουν προσφορές, έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, κ. Ο. Νερουλίδου, τηλ: 210-8250611, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

  • Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ. 210 – 5245828, email: [email protected]