Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί Οικονομικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ Xylotrechus chinensis ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ» όπως υποβάλλουν Προσφορά έως την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) μέσα σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν υπόψη τους ειδικότερους όρους της συνημμένης στην παρούσα, Πρόσκλησης Δημάρχου.