16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 13:23

16/11/2021 – 15/12/2021 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/12/2021): Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και tags των επιφανειών κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων»

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1820/13-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΖΧΦΩ6Μ-ΠΡ4) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρ. 358297/17-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΤ4Ω6Μ-ΠΔ4) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες ο αρχικός (15-12-2021) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 που αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με υπ’ αρ. ΑΔΑΜ:21PROC009538786/15-11-2021 ενιαίου τεύχους (προκήρυξη – διακήρυξης), για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και “tags” των επιφανειών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 620.310,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/12/2021, 12:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2021, 12:00

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 142816

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και “tags” των επιφανειών κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 500.250,00€ άνευ ΦΠΑ (620.310,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 142816

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  15/12/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος X, η οποία θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 10.005,00 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail: [email protected] και [email protected] – τηλ. 210-5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, email: [email protected], κ. Αργύριος Ράπτης, τηλ. 210-3421776, email:[email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.