15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 05:58

15/09/2020 – 29/09/2020: Εργασίες συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανελαίων)

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 29.09.2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου  για τις εργασίες συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανελαίων), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό των τριάντα πέντε λεπτών (0,35) του € ανά κιλό   μαγειρικών ελαίων και λιπών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι : 1.000 lt Χ 0,35 € =350 €   και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.  Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή (ελάχιστη τιμή της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των 50€).  (άρθρο 4 των όρων της Διακήρυξης).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρια (3) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 14 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής, επιχειρήσεις που διαθέτουν Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή όμορων Διοικήσεων και δύνανται να παράσχουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής αδειοδοτημένης επιχείρησης αξιοποίησης αποβλήτων, για το σύνολο των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών που παραλαμβάνει (άρθρο 5). Τέλος θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 3 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, email: [email protected], τηλ.: 210-3402476, 210-3402485 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.