13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 15:00

14/07/2021-28/07/2021: (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 03/08/2021) Περίληψη διακήρυξης για την «Διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων»

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, παρατείνεται κατά έξι (6) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 302.390,00€ άνευ ΦΠΑ (374.963,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%),  με συστημικό αριθμό 135090,1 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 198428/28.07.2021 (ΑΔΑ:ΩΑΔΖΩ6Μ-7Ψ7) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/08/2021 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 28/07/2021

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 374.963,60€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 135090

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/07/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/07/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Ως συνολικός χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι της εξάντλησης του συνόλου του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.

Τις εντολές εργασίας θα δίνει η Υπηρεσία είτε στον ίδιο τον Ανάδοχο- εργολάβο είτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο εργασιών με αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων διαχείρισης αποβλήτων. Η τήρηση ημερολογίου θα γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται προς έλεγχο από την Υπηρεσία κατά την έκδοση των τιμολογίων και των αντίστοιχων πληρωμών εκτελεσθέντων εργασιών.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος X, η οποία θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%)της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 6.047,80 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Κοντολέων Παρασκευή, e-mail: [email protected].

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανκύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κ. Αργύρη Ράπτη, e-mail: [email protected] και t.mel.sxed.prog.dioik.ypost.kath@athens.gr , τηλ: 2103421776, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.