Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή για την «Αποσυναρμολόγηση,  μεταφορά και επανεγκατάσταση ταινιόδρομων κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 174.999,66€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 101965

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:                     13/11/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:              04/12/2020 και ώρα 13:00  μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Ως συνολικός χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των έντεκα (11) μηνών (συνυπολογιζομένου την εγγύηση καλής λειτουργίας των τριών ταινιόδρομων), από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο των άρθρων των ζητούμενων υπηρεσιών.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι  ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.822,58€), με χρόνο ισχύος κατ’ ελάχιστον διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Κοντολέων Παρασκευή, e-mail: [email protected].

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, κος. Ράπτης Αργύριος, e-mail: [email protected], τηλ:210-3402440, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.