Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια κεριού (από αγορά και ανάπλαση) για το έτος 2020 για τις ανάγκες των τελετών ταφής καθώς και τελετών μνημόσυνων στους Ι.Ναούς των Α Β & Γ Κοιμητηρίων σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 157521/10/07/2020 (ΑΔΑ:ΨΖΙΙΩ6Μ-ΜΧΟ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.932 € (είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δύο) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Η παράδοση των κεριών θα γίνει στις αποθήκες του Γ´ Κοιμητηρίου του Δήμου Αθηναίων Θηβών & Κοτυώρων εφάπαξ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κα Νικολόρη), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Α, Β, Γ Κοιμητηρίων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, κα Μ. Τσιόβουλου , Τηλ: 210 – 5444350, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ιουλία Νικολόρη, τηλ.213-2082910, email: [email protected]