Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1421/02.11.2020 (ΑΔΑ:ΨΛΩΒΩ6Μ-4ΝΨ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) και το άρθρο 26ο της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (64 Α΄), όπως αυτές κυρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄), με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 26ου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020, για την ‘Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης Covid – 19 χώρων και κτιρίων του Δήμου Αθηναίων’’.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #155.845,50€# πλέον ΦΠΑ 24% (#193.248,42€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, έως την 18η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών,

β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,

δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών,

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μονάδας (€/m2), μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Μελέτη.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, και όχι πάντως πέραν της χρονικής διάρκειας των έξι (6) μηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 26ο της από 14.03.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄) έως τις 31.12.2020.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Όροι – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

     Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Πληροφορίες:  Δημ. Κυριακάκης, τηλ. 210 7485143,

                          email: [email protected][email protected]

                               Γεώργιος Θέος, τηλ. 210 7482222-5 (εσωτ. 140),

                               email:: [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 2132082955

ΕΡΩΤΗΜΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ –

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ COVID – 19

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’,

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) και το άρθρο 26ο της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (64 Α΄), όπως αυτές κυρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄), με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 26ου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020

ΕΡΩΤΗΜΑ 12.11.2020:

‘’[…] παρακαλώ διευκρινίστε μας  την παράγραφο 1. ” Να διαθέτουν ελάχιστο μέσο ειδικό…….., ” του άρθρου 4.3. Οικονομική- Χρηματοοικονομική επάρκεια, της Συγγραφής Υποχρεώσεων που συνοδεύει την Τεχνική Μελέτη,  τι εννοείται με τον όρο μέσο ειδικό κύκλο εργασιών κατά την τριετία (2017-2018-2019) ίσο ή ανώτερο με το 30% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι  υπηρεσίες Απολύμανσης που αφορούν την πανδημία -covid-19 ξεκινούν από το έτος 2020’’.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12.11.2020:

Ο ειδικός κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, δηλ. αφορά σε γενικές υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κλπ., και όχι σε υπηρεσίες απολύμανσης που ξεκίνησαν ειδικότερα λόγω της πανδημίας.

Εξάλλου, είναι σαφές από τους όρους της μελέτης ότι, ως αποδεικτικό μέσο για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης ζητούνται οι  ‘Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2017-2018-2019), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, τα έντυπα Ε3 συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) περί του ύψους του «ειδικού κύκλου εργασιών» κατά έτος’’.