12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 13:30

12/10/2022 – 24/10/2022: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια «Σφραγίδες για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 271692-09/10/2022 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 61Π6Ω6Μ-ΝΨΧ), προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας «Σφραγίδες για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 11.191,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), εφόσον είναι σύμφωνη με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ανάρτηση του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας όπως υποβάλλει προσφορά έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, κα. Ελ. Αρμύρα Σαπλαούρα, Τηλ: 210 5277058, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα. Ελ. Σακελλαροπούλου, τηλ.: 210 5223142, e-mail: [email protected].