12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 13:25

12/08/2021-20/08/2021: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κατασκευής 2 καλυμμάτων για τις κολυμβητικές δεξαμενές των παιδικών εξοχών έτους 2021.

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην  κατασκευής 2 καλυμμάτων για τις κολυμβητικές δεξαμενές των Παιδικών Εξοχών έτους 2021 για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 207002/10-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΙΧ9Ω6Μ-4ΚΜ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00π.μ, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα  Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κα. Β. Στούμπου , Τηλ: 210-8250611, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected] .

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου,τηλ.213-2082910, email: [email protected]