Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 180309/6-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΙΥΩ6Μ-8ΑΥ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας φορητών ειδών φυσικοθεραπείας (υπερήχων, ηλεκτροδιεγέρτη, ηλεκτρομάλαξης, LASER, θερμό-ψυχρό επίθεμα, ελαστικοί ιμάντες, παραβάν τρίφυλλο λευκό)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (19.534,20€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, με προσφορά κατά άρθρο.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται ενός πέντε (5) εργάσιμων ημερών έπειτα από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Ως τόπος παράδοσης για τις φορητές συσκευές φυσικοθεραπείας και λοιπά αναλώσιμα προϊόντα ορίζονται οι κατά τόπους Λέσχες Φιλίας στις περιοχές Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Πατήσια (περιοχή Γκράβας και περιοχή Λαμπρινής), Σεπόλια, Κυψέλη, Κουκάκι και Άγιος Αρτέμιος.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλουν προσφορές, έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ε. Μαρώλια, τηλ: 210-5210693, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ. 210 – 5245828, email: [email protected]