08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 11:54

10/11/23 – 24/11/23: Διαγωνισμός για την «Απόφραξη και καθαρισμός δικτύου όμβριων του αμαξοστασίου και του περιβάλλοντος χώρους των εγκαταστάσεων της δ/νσης καθαριότητας-ανακύκλωσης και της δ/νσης μηχανολογικού στην Ιερά Οδό 151»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ 151» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.800,00€συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 45.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 90470000-2/Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 259149.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:10/11/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:24/11/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Η συνολική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι έως και δεκαοκτώ (18) μηνών ή νωρίτερα, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού (εφόσον χρειαστεί) στα επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης. Η πρώτη εφαρμογή για την απόφραξη των φρεατίων θα γίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, και κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης. Οι επόμενες εφαρμογές για την υπηρεσία καθαρισμού-απόφραξης θα γίνονται ανά 15 ημέρες (2 φορές/ μήνα).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ ποσού ύψους εννιακοσίων ευρώ (900,00€).
Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα (4) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.(του προϋπολογισμού).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 144769/16.05.2023 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: t.dimosion.symvaseon@athens.gr, τηλ: 210 5227844 και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού Διοικ. Υποστήρ. και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης, πληροφορίες Τσιμπλιάρης Κ., τηλ: 210-3421776, e-mail: k.tsimpliaris@athens.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).