10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 15:43

10/08/23 – 08/09/23: Διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Αθηναίων για τα έτη 2024-2025»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Αθηναίων για τα έτη 2024-2025» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 428.395,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 345.480,00€, ΦΠΑ 24%: 82.915,20€).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
09211100-2 – Έλαια κινητήρων, 09211600-7 – Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων, 09211400-5 – Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών, 24957000-7 – Χημικά πρόσθετα, 09211650-2 – Υγρά φρένων.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων ενός ή περισσότερων ή όλων των άρθρων των υπό προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 204220.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/08/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/09/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών και κατ’ επέκταση της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επί της καθαρής αξίας των άρθρων που επιθυμούν να λάβουν μέρος (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4782/21.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή άρθρου/άρθρων της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 231475/09.08.2023 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: t.dimosion.symvaseon@athens.gr τηλ: 213 2082956, και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Δ/νση Μηχανολογικού, Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πληροφορίες Βαρθαλίτης Αλέξανδρος, τηλ: 210 – 3422416, e-mail: a.varthalitis@athens.gr.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04/08/2023.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.5005/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.