10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 16:14

10/08/2022 – 06/09/2022: Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου «Δημιουργία πενήντα (50) γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων μέσω σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» και της Πράξης (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως αυτά έχουν καθορισθεί αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή» της διακήρυξης κι εφόσον είναι σύμφωνη με το ως άνω Παράρτημα Α΄, το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας (του συνόλου των Εκτελεστικών Συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο) δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (14.750.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24% [δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (18.290.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%].

Η Συμφωνία – Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των συμφωνιών αυτών. Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, σύμφωνα με τον πίνακα και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, εφόσον πληρεί τα κριτήρια επιλογής και υποβάλλει αποδεκτή προσφορά που ανταποκρίνεται στο κριτήριο ανάθεσης, ο οποίος θα υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο.

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο κατατίθεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο (εκτός ΦΠΑ), ήτοι ποσού διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (295.000,00 €), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.4 και 2.5.3 της διακήρυξης.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 169454

Ημερομηνία αποστολής Προκήρυξης/TED στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01-08-2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06-09-2022, 11:00
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 08-08-2022, 08:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 12-09-2022, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ, 7 του Ν. 4412/2016). Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου [2] έναρξης. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας–πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν.
4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Ο χρόνος εγγυημένης καλής λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται σε κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) μήνες. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ορίζεται στο άθροισμα της ως άνω χρονικής διάρκειας εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης (επτά – 7 μήνες) και του προσφερόμενου από τον συμβαλλόμενο Προμηθευτή, χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr.

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Παρασκευή Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β, Γ΄και Ι΄ της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικ.Υποστήρ. & Ηλεκτρον.Διακυβέρνησης, [email protected], της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:κ.Αργύρης Ράπτης, [email protected], τηλ: 210 3402432.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.