Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 124168/25-4-19(ΑΔΑ:Ω8Γ0Ω6Μ-3ΨΣ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων κτιρίων Δήμου Αθηναίων» (η οποία κρίνεται αναγκαία για την πυροπροστασία των κτιρίων του Δ.Α)» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής – Τμήμα Επίβλεψης, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά κριθεί συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για στο σύνολό της και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η συνολική διάρκεια για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης είναι δέκα έξι (16) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με τμηματική/ενδιάμεση ημερομηνία τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της σύμβασης όπου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το 35% του συμβατικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της σύμβασης θα έχει ολοκληρώσει την διαδικασία συντήρησης των πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Αθηναίων και μετά από δώδεκα (12) μήνες θα επαναλάβει τη διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Επίβλεψης της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κ. Κ.Καραμάνος, Τηλ.: 210 3721551 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]