03 ΜΑΪ́ΟΥ 2024 12:05

08/05/2024 – 05/06/2024: Διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δομών φιλοξενίας αστέγων του δήμου Αθηναίων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δομών φιλοξενίας αστέγων του δήμου Αθηναίων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.020.768,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 823.200,00€,  ΦΠΑ 24%: 197.568,00€).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στονακόλουθοκωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90911200-8 – Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 347676.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/05/2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/06/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

  • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 16.464,00€ (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4782/21.
  • Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
  • Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 116951/01.05.2024 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: [email protected] τηλ: 213 2082956, και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Ελένη Αρμύρα, τηλ: 210 – 5277058, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 01/05/2024.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.