07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 11:37

07/10/2022 – 14/11/2022: Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων πρανών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων» (Προκαταρκτική Ενημέρωση)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26/10/2022 – 14/11/2022: Ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων πρανών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου αθηναίων»


Ενημέρωση για το έργο:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.
(εκ των οποίων ποσό 200.000€ ως δικαίωμα προαίρεσης)
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.7336.116 Φ30

CPV: 45453100-8 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ], 45233120-6 [ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ], 45223500-1 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 14Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 18Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 70 «Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα κάτωθι:
«Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» συνοδεύεται από μελέτη κατασκευής του έργου, η οποία θα αναρτηθεί μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα άριστα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση, µε τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη του έργου [άρθρα του τιμολογίου, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, ΕΣΥ] και τις προδιαγραφές [ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και λοιπές] που χαρακτηρίζουν την κατασκευή του. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια από εξειδικευμένα συνεργεία και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.