Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. πρωτ. 250287/2-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΑ6Ω6Μ-ΑΤ9) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Αποξήλωση και Απομάκρυνση Διαφημιστικών Μέσων στα όρια του Δήμου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο χρόνος περατώσεως της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι της απορρόφησης του συνόλου του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% επί της αξίας της Σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού,
Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, κ. Χ. Φωτάκη, τηλ: 210-3402432, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210-5245828, email: [email protected]