Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ #2.360.000,00€# χωρίς ΦΠΑ 24%  (δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #2.926.400,00€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, σύμφωνα με τον πίνακα και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 95796

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    07-09-2020,   08:00   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-09-2020,   11:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 05-10-2020, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα, 500 τεμάχια/μήνα (δεκαέξι (16) ισόποσες παραδόσεις) και μέχρι ολοκλήρωσης παράδοσης της ποσότητας.

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας (>=2 ετών) ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τον Ανάδοχο χρόνο εγγυημένης λειτουργίας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ της διακήρυξης, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού #47.200,00#.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected],%20Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικ. Υποστήρ. & Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης, [email protected], της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Αργύρης Ράπτης, [email protected], τηλ:210 3402432.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24/08/2020.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.