Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια αναλώσιμων Υλικών για την περισυλλογή και την φροντίδα αδέσποτων ζώων» για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας  , σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 124890/25-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΧ6ΠΩ6Μ-ΓΝ2) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα  ευρώ και τριάντα δύο  λεπτών (18.839,32 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη τμηματική παραγγελία, στις αποθήκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί» επί της οδού Κανελλοπούλου 5, Αθήνα σε ημερομηνίες και ώρες που καθορίζονται από την Δ/νση με δαπάνη του Προμηθευτή. Τυχόν ελαττωματικά υλικά αντικαθίστανται με ευθύνη του προμηθευτή..

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κα. Καμπίτση Ε., Τηλ: 210 7482678, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected] .Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ.213 2082910, email: [email protected]