28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 11:32

04-12-2019: Υπηρεσία Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου έτους 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου έτους 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 302838/27-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ0ΥΜΩ6Μ-Ε48) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Η διάρκεια ορίζεται από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/05/2020.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος φορέας (εταιρεία ορκωτών λογιστών).

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει να δοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, Τηλ.: 210 5277325 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 – 5223142, email: [email protected]