18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:54

04/01/2023 – 02/02/2023: Διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών προσώπων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την Ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 8.167.748,42€ άνευ Φ.Π.Α. 13%  (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 9.229.555,80€)

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων και οι προσφορές θα υποβληθούν:

  • Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
  • Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος.

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το χαμηλότερο συνολικό τίμημα προ Φ.Π.Α.

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 6.5. της παρούσας

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των ειδών.

Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180678

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-01-2023 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-02-2023 και ώρα 12:00

Για τον Δήμο Αθηναίων-Τμήμα Παιδικών Εξοχών

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: Ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024.

Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.)

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών:

  • Για τα άρθρα 34 και 79 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.02.2023.
  • Για τα άρθρα 12 έως 14, 16 έως 21, 29 έως 31, 35 έως 37, 39 έως 41, 43 έως 46, και άρθρα 54 έως 55 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.05.2023.
  • Για τα άρθρα 2, 4 έως 7, 9 έως 11, 65 έως 66, 69, 71, 73 έως 74 και 91 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 15.06.2023.
  • Για τα άρθρα 80, 83 έως 85 και 87 έως 89 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024.
  • Για τα άρθρα του τμήματος 1 και τα λοιπά άρθρα του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών,ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]).

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών:

  • Για τα άρθρα 49, 51, 94, 95, 113 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης .
  • Για τα άρθρα 67, 68 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία Ο μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο και έκαστο  Νομικό Πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  η οποία θα καλύπτει το ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων 1 και 2 ήτοι ποσού 163.354,97€ (εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 365430/29-12-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29-12-2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΑΜΑΡΥΣΙΑ και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.