02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 06:00

02/04/2022 – 03/05/2022: Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και πολιτιστικών κτιρίων Δήμου Αθηναίων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»,

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5.550.000,00 € και αναλύεται ανά σε:

 

Δαπάνη Εργασιών 3.233.355,99 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) 582.004,08 €
Απρόβλεπτα (15%) 572.304,01 €
Απολογιστικές Εργασίες 31.064,51 €
Αναθεώρηση 57.077,86 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%) 1.074.193,55 €
Τελικό Σύνολο 5.550.000,00 €

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προθεσμία υποβολής προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων

συνημμένα αρχεία: