28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:58

01/07/2024 – 31/07/2024: Διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Τοποθέτηση εκτοποθέτηση εορταστικού στολισμού της πόλης ετών 2024-2027» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργειαηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Τοποθέτηση εκτοποθέτηση εορταστικού στολισμού της πόλης ετών 2024-2027» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.708.575,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (2.990.787,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον οι προσφορές είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της διακήρυξης. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα και για το σύνολο των άρθρων της κάθε ομάδας.

Φέρει τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50116100-2– Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:353432

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  01-07-2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-07-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 15 Ιουλίου 2027. Ο τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ……………./28-06-2024(ΑΔΑΜ: 24PROC01………………2024-06-28) Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενηςαξίας της υπηρεσίας που προσφέρει, χωρίς Φ.Π.Α..

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105227844, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη, e-mail: [email protected] και [email protected]. Καθώς και δ/νση Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, email: [email protected], Πληροφορίες: Γεώργιος Βλαστός, τηλ.: 210 9224873 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, e-mail: [email protected].

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.