Τμηματάρχης: Βασιληά Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 210 9224873
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Προγραμματίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης την προμήθεια υλικών και γενικότερα τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή νέων έργων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της.
 • Καθορίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης τις προδιαγραφές των ως άνω υλικών, αναπροσαρμόζοντας τες όταν και όπου απαιτείται, με σκοπό την άρτια εκτέλεση των σχετικών έργων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών των έργων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση τον ορισμό του επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους σχετικούς φακέλους στο αρμόδιο Τμήμα για την υλοποίησή του.
 • Αναρτά στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ).
 • Συμπληρώνει τα προς ανάρτηση παραμετροποιημένα λογιστικά φύλλα και ενημερώνει με τους κατάλληλους κωδικούς CPV.
 • Εκπονεί φωτοτεχνικές μελέτες, συλλέγοντας στοιχεία από προσμετρήσεις, επιμετρήσεις, φωτομετρήσεις.
 • Διεξάγει αυτοψίες.
 • Ενημερώνει εφαρμογές για το στάδιο που βρίσκονται τα έργα και οι προμήθειες, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας τους με βάση τις εντολές της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί τα ωράρια εργασιών (βάρδιες).
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων μετά την υπογραφή του από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία για αυτά και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.

πληροφορίες