Τμηματάρχης: Κοτταρά Μαρία
Τηλέφωνο: 213 2082936
E-mail[email protected]

 • Ασχολείται με την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση του οδικού δικτύου, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης καθώς και των σιντριβανιών.
 • Παρίσταται και επεμβαίνει όπου υπάρχει τεχνικό πρόβλημα της αρμοδιότητάς του σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • Τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού σε διάφορα σημεία της πόλης σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.
 • Εκτελεί με αυτεπιστασία νέα έργα εναέρια και υπόγεια, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Τηρεί αρχείο έργων που έχουν γίνει.
 • Επιμελείται τον εορταστικό στολισμό της πόλης όποτε αυτό απαιτείται.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκ τελεσθεισών εργασιών, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κ.λπ. και τα προωθεί για θεώρηση στην Δ/νση Οικονομικών (Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών) για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.

πληροφορίες